Klauzula informacyjna RODONa podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Grupa Ruszkowscy Jakub Ruszkowski

NIP: 5482395582, REGON: 364412746

2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w siedzibie firmy, pod numerem telefonu: 535 649 696 lub adresem e-mail: jkbruszkowski@gmail.com informuję, iż:

a. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wykonywania Umowy o wykonanie usług.

b. Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania Umowy o wykonanie usług.

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania ,oraz organy administracji publicznej, a w szczególności: Urząd Skarbowy –, celem realizacji obowiązków podatkowych .Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu upływu terminu według wymogów odrębnych Ustaw.

4. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.(Art. 15,16,17)

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy o wykonanie usług. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości jej wykonywania.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.